agenda

AGENDA

1. Opening vergadering.

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag van de AB-vergadering d.d. 8 oktober 2018 3.1 Actiepunten en besluitenlijst d.d. 8 oktober 2018

4. Ingekomen en uitgegane post

5. Stand van zaken
– Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019. Eventuele aanvullingen/wijzigingen
– Sportnota 2013-2017 versus realisatie. Idem

6. Jaarverslagen en Werkplannen
– Werkplan 2019 – concept

7. Communicatie / PR

8. Diverse zaken
– AGV – MSR Privacybeleid en MSR Privacy reglement – concepten
– Vergaderdata MSR vaststellen

9. Nieuws uit de verenigingen

10.Sportgala 2018/ 2019 – datum 15 februari 2019

11.Rondvraag/Datum volgende vergadering.

12. Sluiting

Inspreken
Zij die willen inspreken, moeten dit vooraf melden via secretaris.msrmaassluis@gmail.com.
Zij moeten om 19.30 uur aanwezig zijn.