AGENDA

1. Opening openbare vergadering

2. Mededelingen en vaststellen agenda

3. Vaststelling verslag van de AB-vergadering d.d. 18 december 2018

3.1 Actiepunten en besluitenlijst d.d. 18 december 2018
3.2 Verslag Regulier Overleg met de Gemeenteraad d.d. 11 december 2018
3.3 Agendapunten regulier overleg MSR- wethouder op 21 januari a.s.

4. Ingekomen en uitgegane post

5. Stand van zaken lopende projecten – Ontwikkelingen/voortgang Accommodatienota/-beleid 2013-2019 – Bepalen meetmomenten Sportnota – Recreatienota

6. Werkplan 2019 – aanvullingen

7. Communicatie / PR / Website, etc.

8. Diverse zaken

9. Nieuws uit de verenigingen – Gesprekken contactpersonen verenigingen en verslagen – Taakverdeling contactpersonen – Verslag bezoeken nieuwjaarsrecepties verenigingen

10.Sportgala 2018 op 15 februari 2019. Voortgang

11.Rondvraag/Datum volgende vergadering

12. Sluiting

Inspreken Zij die willen inspreken, moeten dit vooraf melden via secretaris.msrmaassluis@gmail.com Zij moeten om 20.00 uur aanwezig zijn.